คณะผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

จาก​การ​ประชุมสมัชชาพรรค​ เมื่อวันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2561

หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

เกิดเมือวันที่ 28 กันยายน 2486
การศึกษา
ปริญญาตรี :

 • สาขาวิศวะกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ปริญญาโท:

 • Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์

 • อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
 • อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

เกิดเมือวันที่ 8 พฤษภาคม 2487
การศึกษา
ปริญญาตรี :

 • นิติศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท:

 • ทางด้านกฏหมาย มหาวิทยาลัยฟลอริด้า, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา สถาบันฝึกอบรมทางกฏหมายของ UN, ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์

 • รับราชการกรมอัยการ, สำนักงานอัยการสูงสุด
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท วิชากฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ทนายความหุ้นส่วน (Senior Partner) บริษัทสำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เหรัญญิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย

จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์

เกิดเมือวันที่ 25 สิงหาคม 2528
การศึกษา
ปริญญาตรี :

 • Royal Holloway, University of London สาขาชีววิทยา

ปริญญาโท:

 • Royal Holloway, University of London สาขาการบริหารระหว่างประเทศ

กำลังศึกษาปริญญาเอก

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์

 • ผู้บริหารธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นายทะเบียนสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ผศ.ร.ต.อ.ดร. จอมเดช ตรีเมฆ

เกิดเมือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2528
การศึกษา
ปริญญาตรี :

 • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • Master of Arts in Criminology, Middlesex University, United Kingdom

ปริญญาเอก

 • อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรม และสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
 • พนักงานสอบสวน สน. หนองจอก

กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์

เกิดเมือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2488
การศึกษา
ปริญญาตรี :

 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการบริหารงานในสถานการณ์วิกฤติ ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการสืบสวนพิเศษ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย

กองบัญชาการกองทัพไทย

หลักสูตร ผบ.ร้อย, ผบ.พัน ศูนย์ทหาราบ

ประสบการณ์

 • อดีตหัวหน้าหน่วยปฎิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัน กองบัญชาการกองทัพไทย
 • อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ
 • อดีตประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

เกิดเมือวันที่ 20 มกราคม 2497
การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Arts (Political Science) The University of Georgia, USA

Doctor of Philosophy (Political Science) Columbia University, USA

ประสบการณ์

 • ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
 • ประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพ่ือการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • กรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายช่ือ
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร

เกิดเมือวันที่ 8 มีนาคม 2508
การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรตั๋วทนาย สภาทนายความ

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองผู้อำนวยกาฝ่ายวิชาการ สถาบันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะทำงานประจำศูนย์ประสานงานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3

*ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นตำแหน่งจาก​การ​ประชุมสมัชชาพรรค​ เมื่อวันที่​ 15​ ธันวาคม​ 2561​