สมัครสมาชิกพรรค

เลือกหัวหน้าพรรคได้ เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ กำหนดนโยบายพรรคได้
ควบคุมวินัยและจริยธรรมของบุคคลากรได้ทุกระดับ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. หลักฐานการชำระค่าบำรุงพรรคด้วยเงินสดหรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาพฤฒาราม เลขที่ 046-3-98289-9 ชื่อบัญชี พรรครวมพลังประชาชาติไทย (ค่าสมาชิกพรรค)

ส่งเอกสารไปที่ สำนักงานใหญ่พรรครวมพลังประชาชาติไทย เลขที่ 446 อาคาร พี เค แอล ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 093-254-9419
เว็บไซต์: www.act-party.org
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/actpartyorg
[email protected]: @actparty

Clip: งานประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย

รวมพลังประชาชาติไทย

พรรคการเมืองของประชาชนเท่านั้น ที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงประเทศ ตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน
ให้เป็นผลสำเร็จได้

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
มาร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชน
ทำงานการเมืองเพื่อประเทศไทย และประชาชาติไทย

การต่อสู้ของประชาชนในแต่ละยุค ทำให้เกิดการพัฒนา
ยกระดับความคิดทางการเมืองในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
ประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่ชอบธรรม

วันนี้ประชาชนต้องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ติดตามการดำเนินงานขั้นต่อไปของพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ที่นี่

อุดมการณ์รวมพลังประชาชาติไทย 7 ประการ

ติดตามการดำเนินงานขั้นต่อไปของพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ที่นี่

เจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศ

ปฏิรูปการเมือง
_

ปฏิรูประบบการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการกระจายอำนาจ

ปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และตำรวจ

ติดตามการดำเนินงานขั้นต่อไปของพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ที่นี่
การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
มาร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนด้วยกัน
เพื่อความเป็นอยู่และสังคมที่ดีขึ้น