สมัครสมาชิกพรรค

เลือกหัวหน้าพรรคได้ เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ กำหนดนโยบายพรรคได้
ควบคุมวินัยและจริยธรรมของบุคคลากรได้ทุกระดับ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีทะเบียนบ้านไม่ตรงกันกับบัตรประชาชน)
2. หลักฐานการชำระค่าบำรุงพรรคด้วยเงินสดหรือหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ เลขที่ 105-5-04061-0 ชื่อบัญชี นายจอมเดช ตรีเมฆ และ นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ

 

Clip: งานประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย

รวมพลังประชาชาติไทย

พรรคการเมืองของประชาชนเท่านั้น ที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงประเทศ ตามเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชน
ให้เป็นผลสำเร็จได้

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
มาร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชน
ทำงานการเมืองเพื่อประเทศไทย และประชาชาติไทย

การต่อสู้ของประชาชนในแต่ละยุค ทำให้เกิดการพัฒนา
ยกระดับความคิดทางการเมืองในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
ประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่ชอบธรรม

วันนี้ประชาชนต้องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ติดตามการดำเนินงานขั้นต่อไปของพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ที่นี่

อุดมการณ์รวมพลังประชาชาติไทย 7 ประการ

ติดตามการดำเนินงานขั้นต่อไปของพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ที่นี่

เจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศ

ปฏิรูปการเมือง
_

ปฏิรูประบบการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และการกระจายอำนาจ

ปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
และตำรวจ

ติดตามการดำเนินงานขั้นต่อไปของพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ที่นี่
การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
มาร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนด้วยกัน
เพื่อความเป็นอยู่และสังคมที่ดีขึ้น